Ultrafiltracija, nanofiltracija i reversna osmoza

Ultrafiltracija, nanofiltracija i reversna osmoza
Spiralno uvijene membrane funkcionišu na sledećem principu: Sirova voda se pomoću pumpe visokog pritiska nakon predtretmana dovodi do kućišta membrana u kojima se nalaze spiralno uvijeni membranski elementi. Sirova voda potom prolazi kroz slojeve membrana. U ovom stepenu filtracije neželjene supstance se odvajaju i čine otpadnu vodu koja se naziva – koncentrat, a preostali deo vode predstavlja čistu filtriranu vodu koja se naziva – permeat. U zavisnosti od tipa membranske filtracije iz sirove vode je moguće ukloniti širok spektar supstanci.